Algemene voorwaarden

Workshops, trainingen, coaching en projecten

Artikel 1 Algemeen

1. Dit zijn de algemene voorwaarden van MENU22 Coaching onderdeel, gevestigd en kantoorhoudende te (5666AV) Geldrop, aan het adres Wegedoorn 22, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65343379

2. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, mocht zij dat nodig vinden. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal opdrachtnemer hiervan opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen.

3. Opdrachtnemer zal zich immer inspannen in artikel 2 genoemde trainingen naar beste weten en kunnen te leveren. Trainingen zullen, indien deze worden uitbesteed, immer worden verzorgd door haar goedgekeurde personen/bedrijven. Opdrachtgever realiseert zich echter dat er hier uitdrukkelijk sprake is van een inspanningsverplichting, zodat er nimmer absolute garanties op het resultaat kunnen worden gegeven.

4. Opdrachtgever realiseert zich dat deze trainingen niet bedoeld zijn als psychische therapievorm. In de training worden aangereikt middelen/onderdelen aan, waarmee men zijn eigen gedrag kan veranderen en zijn leefstijl vaardigheden verbeteren.

Artikel 2 Definities

2.1. Opdrachtnemer: één van de in artikel 1 genoemde bedrijven, die een aanbieding doet aan of een overeenkomst sluit met Opdrachtgever;

2.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de overeenkomst sluit met opdrachtnemer;

2.3. Deelnemer: diegene die deelneemt aan de training;

2.4. Training: de samenvattende term voor de werkzaamheden verzorgd door opdrachtnemer, zoals project, training, coaching, lezing cursus, workshop, seminar of enige andere bijeenkomst die ziet op overdracht van kennis en/of vaardigheden;

De in artikel 1 genoemde partijen zullen derhalve in deze algemene voorwaarden verder worden aangeduid als opdrachtnemer. De andere partij wordt ‘opdrachtgever’ genoemd.

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de deelname door afzonderlijke deelnemers, indien de deelnemer niet dezelfde partij is als opdrachtgever.

2. Deze algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst op de wettelijk voorgeschreven wijze aan opdrachtgever overhandigd. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de internetsite(s) van opdrachtnemers (onder meer www.menu22.nl), en worden ook op het eerste verzoek toegezonden aan opdrachtgever.

Artikel 4 Aanbiedingen en prijzen

1. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding aan te passen, in te trekken of te herroepen tot vijf werkdagen na aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever, ook als in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen worden telkens gedaan onder het voorbehoud dat de diensten leverbaar zijn. Aan de inhoud van reclame-uitingen van opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Opdrachtnemer past jaarlijks met ingang van 1 januari haar uurtarieven en overige tarieven aan, zulks conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

3. Tevens is zij gerechtigd bij kostenstijgingen een prijsverhoging door te voeren. Zij zal opdrachtgever daarvan immer direct schriftelijk op de hoogte stellen. Mocht blijken dat enige opdracht een veel hogere werkbelasting brengt dan bij het aangaan van de overeenkomst was ingeschat en in redelijkheid niet van haar verwacht kan worden dat opdrachtnemer blijft doorwerken, in dat geval is opdrachtnemer gerechtigd haar fee te verhogen. Opdrachtgever heeft het recht gedurende vier weken na deze mededeling van tariefsverhoging de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

4. Over de dienstverlening van opdrachtnemer is 21% BTW verschuldigd. In haar offertes en aanbiedingen zal opdrachtnemer vermelden of deze inclusief of exclusief BTW is. Indien enige aanbieding of offerte wordt neergelegd waarin toch geen BTW is genoemd, dan is dat de prijs exclusief BTW.

Artikel 5 Annulering

1. Consumenten die de overeenkomst met opdrachtnemer via het aanmeldingsformulier op internet afsluiten, hebben twee weken bedenktijd en kunnen binnen twee weken na aanmelding kosteloos hun deelname annuleren, tenzij de training plaatsvindt binnen deze twee weken.

2. Bij annulering of uitstel van dienst(en) door opdrachtgever binnen vier weken voor de overeengekomen aanvangsdag van de training, is 100% van het reeds betaalde of te betalen totale factuurbedrag verschuldigd.

3. Bij annulering of uitstel van dienst(en) door opdrachtgever tussen vier en zes weken voor de overeengekomen aanvangsdag van de training, is 50% van het reeds betaalde of nog te betalen totale factuurbedrag verschuldigd.

4. Bij annulering of uitstel van de dienst(en) door opdrachtgever meer dan zes weken weken voor de overeengekomen aanvangsdag van de training, is 10% van het reeds betaalde of te betalen totale factuurbedrag verschuldigd.

5. Indien opdrachtnemer ten gevolge van bijvoorbeeld overmacht niet in staat is de training te geven, informeert zij opdrachtgever zo snel mogelijk, dat de training niet doorgaat. Er zal vervolgens een nieuwe datum voor de training worden afgesproken.

6. Indien opdrachtgever binnen vier weken voorafgaand aan de eerste training de trainingsdata wenst te veranderen, is hij bovenop het factuurbedrag een aanvullende fee verschuldigd van € 250,00  inclusief BTW.

7. Het kan altijd voorkomen dat een opdrachtgever om een gegronde reden de training moet annuleren of verplaatsen. In dit geval kan van de vorige lidartikelen worden afgeweken en kan opdrachtnemer bepalen dat er geen kosten zijn. Of er sprake is van een gegronde reden, is volledig ter beoordeling van opdrachtnemer.

Artikel 6 Derden, locatie en overmacht

1. Opdrachtnemer is voor het geven van trainingen mogelijk afhankelijk van derden. Voor het geven van trainingen schakelt zij regelmatig derden in. In dat geval is zij afhankelijk van de desbetreffende derden. Opdrachtnemer zal immer proberen tijdig voor vervanging te zorgen. Het kan immers voorkomen dat een dienst toch niet geleverd kan worden door bijvoorbeeld ziekte of ontstentenis van derden. Lukt het opdrachtnemer niet voor vervanging te zorgen, in dat geval is er sprake van overmacht en kan de dienst niet geleverd worden. Alsdan zal er in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum en locatie worden afgesproken voor levering van de dienst. Indien opdrachtgever daarop geen prijs stelt, dan blijft opdrachtgever de factuur verschuldigd.

2. Opdrachtnemer is voor haar dienstverlening veelal afhankelijk van locaties, zoals een bedrijfsruimte, hotel, congrescentrum of de locatie van opdrachtgever. Het kan immer voorkomen dat de training op de desbetreffende locatie niet kan doorgaan, bijvoorbeeld vanwege brand, onbereikbaarheid of anderszins. Opdrachtnemer zal zich in dat geval inspannen om een alternatieve locatie te vinden. Mocht dat niet lukken, dan wordt een nieuwe datum of tijdstip afgesproken.

3. Opdrachtgever realiseert zich dat opdrachtnemer te allen tijde locatie en of data kan wijzigen, zonder dat er enig recht op vergoeding van kosten of schade ontstaat.

4. Indien de training geleverd zal worden op de locatie van opdrachtgever, dan zal opdrachtgever samen met opdrachtnemer een alternatieve locatie zoeken, tenzij opdrachtgever geen prijs meer stelt op levering. Opdrachtgever is dan de volledige factuur verschuldigd aan opdrachtnemer.

5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende verplichting in geval van overmacht. Daarvan is sprake indien opdrachtnemer wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop zij geen invloed heeft, zoals bijvoorbeeld oorlog, oproer, rellen, molest, brand, natuurrampen, stakingen en/of werkonderbrekingen, internetstoringen, storingen in energie- of materiaalaanvoer, het niet (tijdig) leveren door toeleveranciers van producten en overheidsmaatregelen.

6. In dergelijke gevallen is opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht duurt. Is nakoming blijvend onmogelijk of duurt de tijdelijke overmacht langer dan 3 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

7. Indien opdrachtnemer op het moment dat de overmacht intreedt reeds een deel van haar diensten heeft geleverd, heeft zij in ieder geval recht op betaling van de reeds geleverde diensten, als ware voor deze diensten een afzonderlijke overeenkomst gesloten.

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever

1. De werkzaamheden worden geleverd op de overeengekomen locatie. Is dat de locatie van opdrachtgever, dan zal opdrachtgever ervoor zorgen dat alle nodige faciliteiten aanwezig zijn.

2. Opdrachtgever is gehouden kosteloos en tijdig alle medewerking die opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft om tot uitvoering van de overeenkomst te komen, te verlenen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer het recht heeft de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten totdat laatstgenoemde aan haar verplichtingen heeft voldaan.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan ter beschikking gestelde gegevens, ook indien die gegevens afkomstig zijn van derden. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld schriftelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de factuur tijdig wordt betaald en zij op het overeengekomen datum en tijdstip aanwezig is op de plaats van dienstverlening. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever de deelnemers uitnodigt, komt het niet verschijnen van deelnemers voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan de factuur verschuldigd.

5. Opdrachtgever is verplicht zich te gedragen als een goed opdrachtgever, dat betekent derhalve dat hij zich zal inspannen de training naar beste weten en kunnen te volgen, maar ook dat hij zal zorgen dat de deelnemers bij deze opdracht zich als een goede cursisten zullen gedragen. Deelnemers zullen nimmer onder invloed van alcohol of andere middelen zijn tijdens de training en elkaar en de trainer met respect behandelen.

6. Opdrachtgever is verplicht de training voor 100% te volgen en dient minimaal 90% van alle praktijkoefeningen uit te voeren. Opdrachtgever levert huiswerkopdrachten op tijd in en stelt zich openminded op tijdens de training.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden, incassokosten en rente

1. Betaling vindt plaats binnen veertien dagen na factuurdatum en in ieder geval immer uiterlijk 14 werkdagen voordat de training plaatsvindt.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever middels aanmaning in ieder geval eenmalig veertien dagen in de gelegenheid te stellen alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen en in die brief conform de staffel van de Wet Normering Incassokosten hieronder de buitengerechtelijke kosten aan te zeggen. Indien opdrachtgever dan niet heeft betaald, is opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd en wel conform genoemde staffel:

Hoofdsom tot en metToepasselijk percentageMaximum
€ 2.500,–15% over de hoofdsom€ 375,– (min € 40,–)
€ 5.000,–€ 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–)€ 625,–
€ 10.000,–€ 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–)€ 875,–
€ 200.000,–€ 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–)€ 2.775,–
Boven de € 200.000,–€2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,–)€ 6.775,–

3. Na het verstrijken van de hiervoor in lid 2 hiervoor genoemde termijn worden opdrachtgevers de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom en de buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien de factuur ziet op nog te verrichten werkzaamheden, zoals een nog te geven training, dan is opdrachtnemer gerechtigd die werkzaamheden op te schorten of uit te stellen, totdat de factuur integraal is betaald.
5. Indien opdrachtgever de factuur niet betaalt of daartoe niet in staat is, is iedere afzonderlijke deelnemer die onder die opdracht valt, voor zijn gedeelte van de deelname de fee verschuldigd, indien deze deelnemer zich zelf heeft aangemeld, zelf met de voorwaarden van de training akkoord is gegaan en met de kosten daarvan heeft ingestemd, doch de feitelijke opdrachtgever de factuur niet betaalt.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

1. Indien de factuur niet tijdig is betaald, dan is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Heeft opdrachtgever bijvoorbeeld een deelfactuur niet betaald, dan is opdrachtnemer gerechtigd haar werk stil te leggen totdat die deelfactuur is betaald. Indien voorafgaande aan een training de factuur niet is betaald, dan is opdrachtnemer gerechtigd opdrachtgever van deelneming uit te sluiten.
2. Indien opdrachtgever, na ingebrekestelling, op enige wijze tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van kosten of schade.
3. Indien een opdrachtgever of deelnemer zich niet gedraagt conform artikel 7 lid 5, dan is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende opdrachtgever en/of deelnemers uit de training te verwijderen en niet meer toe te laten. Er is geen recht op terugbetaling van het factuurbedrag.
4. Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, wsnp aanvraagt, surseance van betaling aanvraagt en/of uit enige omstandigheid mocht blijken dat opdrachtgever zal wanpresteren, in dat geval is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van kosten of schade.
5. Indien opdrachtnemer voorafgaande aan de uit te voeren opdracht enige zekerheidsstelling vraagt die niet wordt gegeven, dan is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, totdat die zekerheidsstelling is verricht.

Artikel 10 Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtnemer

1. Voor schade van opdrachtgever die het gevolg is van één of meer toerekenbare tekortkomingen van opdrachtnemer, is laatstgenoemde slechts aansprakelijk indien zij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, indien de tekortkoming voortvloeit uit het onvoldoende danwel onjuist aanleveren van informatie door opdrachtgever, nodig voor uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, indien die voortvloeit uit de hiervoor in artikel 6 omschreven gevallen van overmacht.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Zij is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, geïnvesteerde arbeidsuren, misgelopen besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie e.d.
5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de waarde van de aan opdrachtgever geleverde training. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.
6. Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid kunnen door opdrachtnemer ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen: deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet dan wel op grond van enig ander recht van intellectuele eigendom. Alle door opdrachtnemer verstrekte bescheiden, gegevens of stukken, waaronder rapporten, adviezen, overeenkomsten, softwareapplicaties, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard ervan anders voortvloeit.
Indien opdrachtnemer teneinde werkzaamheden uit hoofde van enige overeenkomst te kunnen uitvoeren, auteursrechtelijk beschermde werken, modellen en/of uitvindingen dient te gebruiken, met betrekking waartoe rechten van intellectuele of industriële eigendom toekomen aan derden en waartoe ten behoeve van te verrichten werkzaamheden voor cliënt een licentieovereenkomst dient te worden afgesloten, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover informeren. Licentieovereenkomsten worden slechts in opdracht en voor rekening van opdrachtgever afgesloten.
Opdrachtgever wijst de deelnemers op deze intellectuele eigendomsrechten, die toekomen aan opdrachtnemer en verplicht haar deelnemers die intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil met een consument, is tevens de rechtbank bevoegd die het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of in voorkomend geval de Europese Executieverordening aanwijst.

Artikel 13 Slotbepalingen

Nietigheid of strijdigheid met de wet van een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Bij ongeldigheid van enige bepaling(en) zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden teneinde deze bepaling(en) te vervangen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en), alsmede van het geheel van deze algemene voorwaarden, behouden blijven.